Click để xem chi tiết

Tân Tây Du Ký, The New Legends of Monkey 2018

Phim Tân Tây Du Ký: Dựa trên tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, kể về chuyến hành trình của 4 thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh.


1;https://ok.ru/videoembed/538457541360|1;https://ia601507.us.archive.org/19/items/ThuytMinhThor3_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%201%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|1;https://openload.co/embed/Yf-QldJeh8A|2;https://openload.co/embed/Y1GhMid20kA|2;https://ok.ru/videoembed/539608287984|2;https://ia601507.us.archive.org/19/items/ThuytMinhThor3_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%202%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|3;https://ok.ru/videoembed/541193145072|3;https://openload.co/embed/1l16soYkum8|3;https://ia601507.us.archive.org/19/items/ThuytMinhThor3_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%203%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|4;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%204%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.mp4|4;https://ok.ru/videoembed/545639631600|4;https://openload.co/embed/vxp1jgP70PQ/|5;https://ok.ru/videoembed/545648020208|5;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%205%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|5;https://openload.co/embed/HU5lirdK3WY/|6;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%206%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|6;https://openload.co/embed/CfVGRQmwu6Q/|6;https://ok.ru/videoembed/546747321072|7;https://ok.ru/videoembed/547647195888|7;https://openload.co/embed/HXLi0uY5k1c/|7;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%207%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|8;https://ok.ru/videoembed/549612882672|9;https://ok.ru/videoembed/555909057264|10;https://ok.ru/videoembed/555911088880|[daodien]Salim Akil, Mara Brock Akil[/daodien]
[diem]7.5[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Full 10/10 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]25  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/VZ32TOO32RGM[/taiphim]

Tân Tây Du Ký, The New Legends of Monkey 2018

Phim Tân Tây Du Ký: Dựa trên tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, kể về chuyến hành trình của 4 thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh.


1;https://ok.ru/videoembed/538457541360|1;https://ia601507.us.archive.org/19/items/ThuytMinhThor3_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%201%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|1;https://openload.co/embed/Yf-QldJeh8A|2;https://openload.co/embed/Y1GhMid20kA|2;https://ok.ru/videoembed/539608287984|2;https://ia601507.us.archive.org/19/items/ThuytMinhThor3_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%202%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|3;https://ok.ru/videoembed/541193145072|3;https://openload.co/embed/1l16soYkum8|3;https://ia601507.us.archive.org/19/items/ThuytMinhThor3_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%203%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|4;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%204%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.mp4|4;https://ok.ru/videoembed/545639631600|4;https://openload.co/embed/vxp1jgP70PQ/|5;https://ok.ru/videoembed/545648020208|5;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%205%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|5;https://openload.co/embed/HU5lirdK3WY/|6;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%206%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|6;https://openload.co/embed/CfVGRQmwu6Q/|6;https://ok.ru/videoembed/546747321072|7;https://ok.ru/videoembed/547647195888|7;https://openload.co/embed/HXLi0uY5k1c/|7;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimCNngLngLVietSubThuytMinhHDEasyA2010_201802/Xem%20Phim%20T%C3%A2n%20T%C3%A2y%20Du%20K%C3%BD%20T%E1%BA%ADp%207%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.MP4|8;https://ok.ru/videoembed/549612882672|9;https://ok.ru/videoembed/555909057264|10;https://ok.ru/videoembed/555911088880|[daodien]Salim Akil, Mara Brock Akil[/daodien]
[diem]7.5[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Full 10/10 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]25  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/VZ32TOO32RGM[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text